TRWA REKRUTACJA NA NOWY ROK SZKOLNY 2021/2022 (OD 22.02.2021 DO 12.03.2021)

Rekrutacja do przedszkola trwa od 22 lutego do 12 marca 2021 roku. W tym czasie rodzice składają w wybranej placówce (Kusocińskiego11 lub Kusocińskiego 24), w specjalnie przygotowanym miejscu / skrzynia w holu wejścia głównego /,w obowiązującym reżimie sanitarnym, wypełniony wniosek o przyjęcie dziecka wraz z wymaganymi załącznikami – TYLKO W WERSJI PAPIEROWEJ – w kopercie lub kieszonce A4.

Wzory wymaganych oświadczeń  oraz  Kartę zgłoszenia można pobrać w przedszkolu  /odpowiednio przygotowany pakiet w obowiązującym reżimie sanitarnym/ lub ze strony internetowej przedszkola www.przedszkole4sloneczko.pl. /AKTUALNOŚCI – REKRUTACJA/

Wnioski wypełnione błędnie, posiadające braki formalne lub brak załączników potwierdzających spełnianie zaznaczonych przez rodzica kryteriów, nie będą rozpatrywane przez Komisję rekrutacyjną.

Załączniki wymagane w przypadku zaznaczenia „TAK” przy wybranym kryterium:

PUNKT III WNIOSKU:

Kryterium 1 – Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;

Kryterium 2 – Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność; Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności;

Kryterium 3 – Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub Orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, 1948, ze  zm );

Kryterium 4 –  Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub Orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, 1948, ze  zm );

Kryterium 5 – Orzeczenie o niepełnosprawności lub Orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, 1948, ze  zm );

Kryterium 6 – Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

Kryterium 7 – Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ((DZ. U. z 2017 r. poz. 697, 1292, 2217, z 2018 poz. 102  ze zmianami);

PUNKT IV WNIOSKU:

Kryterium 1 i 3 – Dokument poświadczający zatrudnienie każdego z rodziców wraz z adresem zakładu pracy: zaświadczenie z zakładu pracy; w przypadku działalności gospodarczej  – poświadczenie rozliczania się z ZUS lub Urzędem Skarbowym; zaświadczenie z uczelni;

Kryterium 4 i 3 – Dokument poświadczający zatrudnienie jednego z rodziców wraz z adresem zakładu pracy: zaświadczenie z zakładu pracy; w przypadku działalności gospodarczej  – poświadczenie rozliczania się z ZUS lub Urzędem Skarbowym; zaświadczenie z uczelni;

Kryterium 5 i 6  – Oświadczenia;

Dokument do oddania tylko w przypadku zakwalifikowania dziecka – zwrot w dniu 2 kwietnia 2021 roku w placówkach:

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Inowrocławia nr 29/2021 z dnia 27 stycznia 2021r. informujemy, iż określono terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego  do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Inowrocław.

Skip to content