REKRUTACJA – WNIOSKI !!!

Informacje dla Rodziców dotyczące rekrutacji do przedszkola na

rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja trwa od 21 lutego 2022 r. do 11 marca 2022 r. W tym czasie rodzice składają
w wybranym przedszkolu, w przygotowanym miejscu /skrzynia w holu wejścia głównego/,
w obowiązującym reżimie sanitarnym wypełniony wniosek o przyjęcie dziecka wraz z wymaganymi załącznikami -TYLKO W WERSJI PAPIEROWEJ -w kopercie lub kieszonce A4.

Wzory wymaganych oświadczeń  oraz  Kartę zgłoszenia można pobrać w przedszkolu,
 / odpowiednio przygotowany Pakiet w obowiązującym reżimie sanitarnym/ lub poniżej.

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola pobierz.

Druki i oświadczenia do rekrutacji 2022r pobierz.

Potwierdzenie woli – pobierz.

Wnioski wypełnione błędnie, posiadające braki formalne lub brak załączników potwierdzających spełnianie zaznaczonych przez rodzica kryteriów, nie będą rozpatrywane przez Komisję rekrutacyjną.

Załączniki wymagane w przypadku zaznaczenia „TAK” przy wybranym kryterium:

Punkt III wniosku:

Kryterium 1 – Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;

Kryterium 2 – Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności;

Kryterium 3 – Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, 1948, ze  zm );

Kryterium 4 –  Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, 1948, ze  zm );

Kryterium 5 – Orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, 1948, ze  zm );

Kryterium 6 – Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

Kryterium 7 – Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ((DZ. U. z 2017 r. poz. 697, 1292, 2217, z 2018 poz. 102  ze zmianami).

Punkt IV wniosku:

Kryterium 1 i 3 – Dokument poświadczający zatrudnienie każdego z rodziców wraz
z adresem zakładu pracy: zaświadczenie z zakładu pracy; w przypadku działalności gospodarczej  – poświadczenie rozliczania się z ZUS lub Urzędem Skarbowym; zaświadczenie z uczelni;

Kryterium 4 i 3 – Dokument poświadczający zatrudnienie jednego z rodziców wraz z adresem zakładu pracy: zaświadczenie z zakładu pracy; w przypadku działalności gospodarczej  – poświadczenie rozliczania się z ZUS lub Urzędem Skarbowym; zaświadczenie z uczelni;

Kryterium 5 i 6  – Oświadczenie.

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Inowrocławia nr 9/2022 z dnia 21 stycznia 2022r. informujemy, iż określono terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego  do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Inowrocław.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego określa załącznik.

Harmonogram terminów postępowania rekrutacyjnego pobierz.

Skip to content