UWAGA RODZICE OGRANICZENIE STACJONARNEGO FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLI

Od 29 marca do 11 kwietnia 2021 r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki ograniczone będzie stacjonarne funkcjonowanie przedszkoli. Ograniczenie to będzie polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Warunkiem przyjęcia do przedszkola dziecka z określonej grupy jest wniosek rodziców złożony do dyrektora przedszkola.

Zajęcia w formie stacjonarnej będą prowadzone wyłącznie dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci, których przynajmniej jeden z  rodziców zatrudniony jest w poniżej wymienionych podmiotach:

a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek

publiczny,

e) wykonują działania ratownicze,

f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej
w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy

społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369), (regionalny ośrodek

polityki społecznej, powiatowe centrum pomocy rodzinie, ośrodek pomocy

społecznej, centrum usług społecznych, dom pomocy społecznej, placówka

specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, ośrodek wsparcia
i ośrodek interwencji kryzysowej);

g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art.

48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, (tj.

noclegownie, schroniska dla osób bezdomnych albo schroniska dla osób

bezdomnych z usługami opiekuńczymi);

 h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom

niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o

których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy

społecznej,

i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych

placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach

preadopcyjnych,

j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania

na terenie tych jednostek.

Wniosek można pobrać TUTAJ lub w przedszkolu.                     

                                               Z poważaniem. Dyrektor Wioletta Wudniak

Skip to content