Nasza Historia

1 września 1984r. – po dwóch latach budowy, nastąpiło symboliczne otwarcie naszego przedszkola. Przybyłych na uroczystość gości powitała, w imieniu rady pedagogicznej, dyrektor Danuta Sobierajska.

Nowo otwarte Przedszkole nr 4 było 17 placówką w mieście i 3 na Osiedlu Rąbin. Uczęszczać do niej zaczęło 157 dzieci w 5 grupach. Personel stanowiło 10 nauczycielek i 18 osób administracji i obsługi. Dzisiaj jest to przedszkole 11 oddziałowe z grupami masowymi i integracyjnymi, w którym pracuje 30 nauczycielek, 5 terapeutów i 19 osób administracji i obsługi. Uczęszcza do niego 262 dzieci. W 2008 roku poddane zostało całkowitej termomodernizacji.

W pierwszych latach istnienia przedszkola (1985 – 1990) opiekę nad nim objęła FMR „Agromet – Inofama”. Zakład opiekuńczy wspierał nasze działania w zakresie bazy (częściowe wyposażenie sal zabaw, urządzenie holu, wyposażenie ogrodu przedszkolnego) i przyczynił się w latach 1987 – 1988 do rozbudowy obiektu.

W roku 1994 Kuratorium Oświaty i Wychowania w Bydgoszczy zatwierdziło autorski program mgr Danuty Sobierajskiej, który umożliwił powstanie pierwszych w naszym mieście grup integracyjnych. Specyfiką pracy przedszkola stało się tworzenie warunków do wspólnego przebywania dzieci zdrowych i niepełnosprawnych. Dzięki temu wychowankowie z różnymi deficytami mają możliwość korzystania z bezpłatnej terapii logopedycznej, psychologicznej, pedagogicznej, ruchowej i muzykoterapii. Ustawicznie dokonywano modernizacji bazy przedszkola : powstała sala gimnastyczna wyposażona w sprzęt rehabilitacyjny, 2 gabinety logopedyczne, gabinet do pracy psychologiczno – pedagogicznej i sala doświadczania świata. Dużego wsparcia udzieliła nam poseł Anna Bańkowska. Uzyskane dzięki niej dofinansowanie z Biura Kancelarii Prezydenta R. P. umożliwiło zakup specjalistycznego sprzętu dla dzieci z mózgowym porażeniem – UGUL.

Z biegiem czasu powstał w przedszkolu Zespół rewalidacyjny. Istotą jego działań stało się ujednolicenie kierunków przedszkola i rodziców w stosunku do dzieci niepełnosprawnych. Z jego inicjatywy utworzono cykl spotkań pod hasłem „Grupa wymiany doświadczeń” oraz „Spotkania z W. Sherborne” skierowanych do rodziców dzieci niepełnosprawnych.

lutym 2005r. nasze przedszkole uzyskało tytuł Krajowego Lidera Integracji nadany przez Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Warszawie.

W 1997 r. powstała druga innowacja pedagogiczna pt. „Wyrabianie szybszej gotowości do nauki czytania w grupie dzieci pięcioletnich” wzbogacona w 2000r. o treści z rozwijania zainteresowań czytelniczych we wszystkich grupach wiekowych. Jej autorkami są : Lidia Pawlak i Edyta Mrówczyńska.

W tym samym czasie zrodził się pomysł przedszkolnej gazetki dla dzieci i rodziców. Pierwotnie nosiła tytuł    „Scenki z życia przedszkolaka”, który został zmieniony na „Słoneczko”. W 2003 r. gazetka nasza zdobyła III miejsce w wojewódzkim konkursie gazetek przedszkolnych zorganizowanym przez Niepubliczne Przedszkole w Bydgoszczy.

Doniosłym wydarzeniem w kalendarium naszego przedszkola stało się, zainicjowane przez panią Dyrektor i Radę pedagogiczną placówki, uroczyste nadanie imienia „SŁONECZKO”. Odbyło się ono 12 czerwca 2001 r. przy współudziale zaproszonych gości, rodziców, absolwentów i dzieci.

Innym ważnym wydarzeniem było otwarcie w przedszkolu Klubu Europejskiego „Eurokropek”. Początkowo zrzeszał on dzieci 5, 6 – letnie. Obecnie z krajami Unii Europejskiej zapoznają się wszystkie przedszkolaki.

Po raz kolejny wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców powstał w naszym przedszkolu Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zajęcia, w których uczestniczą dzieci i rodzice, prowadzone są przez różnych terapeutów, odbywają się indywidualnie lub w małych grupach 2 razy w tygodniu.

Chlubą naszego przedszkola są przestronne, kolorowe i bogato wyposażone sale dla dzieci, przedszkolny ogródek pielęgnowany przez dzieci w czterech porach roku, a założony przy współudziale rodziców oraz ekologiczny plac zabaw i ścieżka zdrowia.

Skip to content