O Nas

Placówka nasza nosi nazwę – Przedszkole Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi „Słoneczko”.

Mieści się w Inowrocławiu, przy ulicy Kusocińskiego 11 i Kusocińskiego 24. Czynna jest od poniedziałku do piątku, w godz. 6.00-17.00. Przedszkole jest placówką otwartą na potrzeby dzieci oraz Rodziców.

Do przedszkola przyjmowane są dzieci od 3 do 6 lat ( w miarę możliwości także dzieci 2,5 letnie). Dzieci z niepełnosprawnością przyjmowane są w wieku od 3 lat. Placówka pozbawiona jest barier architektonicznych.

img
img
img
img
img
img
img
img

Nasza misja

Przedszkole to miejsce, gdzie dziecko odkrywa siebie, rozwija swoje zdolności i talenty. Tutaj dziecko przeżywa radości i zadowolenia, tutaj poznaje smak sukcesów, tak indywidualnych jak i zespołowych. Tu również uczy się mierzyć z porażkami, przygotowując się do aktywnego i twórczego życia.

Chcemy twórczo wychować dziecko, pozwolić mu na odkrywanie własnych, indywidualnych cech, dlatego tworzymy takie sytuacje, by dziecko samo potrafiło znaleźć odpowiedź na własne pytania, żeby zrozumiało swoje reakcje i zachowania, umiało je oceniać, a w rezultacie korzystać z wiedzy o sobie.

Punktem wyjścia do takiej sytuacji jest aktywność, w której nauczyciel wspiera dzieci i prowokuje sytuacje. Nauczyciel podtrzymuje działania dzieci poprzez modyfikację sytuacji i towarzyszenie dzieciom w realizacji pomysłów. Powstające nowe sytuacje stanowią dla dziecka podstawę do wiary w siebie. Dziecko uczy się twórczego działania, nabywa umiejętności porozumiewania się, staje się bardziej odpowiedzialne wobec siebie i innych. Celem wychowania w naszym przedszkolu jest budowanie niepowtarzalnej osobowości dziecka. Tworzy ono własny wizerunek pod wpływem informacji zwrotnych otrzymywanych od nauczycieli i rówieśników. Nasz system wartości nawiązuje do uniwersalnych ideałów – Prawda, Odpowiedzialność, Dobro, Szacunek dla siebie i innych.

Wobec rodziców Przedszkole pełni rolę wspomagającą i integrującą działania wychowawcze:

 • dostarcza wiedzy pedagogicznej i uwrażliwia na potrzeby i możliwości dziecka
 • informuje na bieżąco o jego postępach, wskazując osiągnięcia, powodzenia, podejmowane próby
 • uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunek i zakres działań realizowanych w przedszkolu i w domu

Zadania przedszkola ukierunkowane są na:

 • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych
 • budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe
 • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej, koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek
 • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych
 • budowanie wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym, technicznym

Wychodzimy naprzeciw nowym kierunkom pracy wychowawczo-dydaktycznej. Odchodzimy od dydaktyzmu na rzecz spojrzenia na dziecko całościowo, przez pryzmat jego zainteresowań, potrzeb, uzdolnień. Kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje zawodowe, dba o własne doskonalenie i podnoszenie jakości pracy z dziećmi. Nauczycielki systematycznie uczestniczą w różnego rodzaju kursach, warsztatach i szkoleniach Specjalizują się w : ruchu rozwijającym V. Sherborne, Programach Świadomości Ciała, Kontaktu i Komunikacji wg Ch.Knill’a, alternatywnych metodach nauki czytania ( wg Domana, Rocławskiego, I. Majchrzak ) oraz Kinezjologii Edukacyjnej wg Paula Dennisona.

Szeroka i ugruntowana wiedza oraz wieloletnia praktyka sprawiają, że nauczycielki potrafią realizować różnorodne zadania dydaktyczne, rozwiązywać problemy wychowawcze, we współpracy z rodzicami i specjalistami wspomagać rozwój dzieci.

Praca przedszkola ukierunkowana jest na potrzeby dziecka i wszechstronny rozwój jego osobowości. Atmosfera w przedszkolu sprzyja do współdziałania dzieciom zdrowym i z  niepełnosprawnością, przeciwdziała nietolerancji.

Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.

W placówce zatrudnieni są specjaliści: Psycholog , Pedagog Specjalny, Neurologopeda, Logopeda o specjalności Surdotyflopedagog, Rehabilitant ruchowy, nauczyciele   posiadający szereg kwalifikacji, między innymi, z zakresu Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, Oligofrenopedagogiki, Tyflopedagogiki, Integracji Sensorycznej oraz  Socjoterapii.

Bogata oferta edukacyjna, wsparta systematycznym doposażaniem bazy dydaktycznej, stwarza warunki do twórczego działania, rozwijania umiejętności  i kształtowania samodzielności dzieci.

Placówka dysponuje:

 • Przestronnymi, wyposażonymi salami zajęć i zabaw,
 • Gabinetami terapeutycznymi: psychologa, pedagoga, logopedy, integracji sensorycznej,
  oraz terapii ruchowej,
 • Salą Doświadczania Świata,
 • Magicznym Dywanem Sensorycznym.
 • Tabletami dla dzieci,
 • Od marca 2018r. sprzętem EEG Biofeedback,
 • Tablicami multimedialnymi

Przedszkole posiada własną kuchnię, posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami zdrowego żywienia dzieci.

W ogrodzie przedszkolnym bogatym w różnorodną roślinność stosuje się rozwiązania kształtujące postawy proekologiczne.

Mając na uwadze prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci, dzień w przedszkolu zagospodarowany jest według następujących proporcji:

 • jedna piąta czasu przeznaczona jest na zabawę swobodną, przy niewielkim udziale nauczyciela
 • jedną piątą czasu ( w przypadku dzieci młodszych jedną czwartą czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na wycieczkach i wówczas organizowane są zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze i porządkowe, ogrodnicze
 • jedną piątą czasu przeznacza się na zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego
 • dwie piąte czasu nauczyciel zagospodarowuje dowolnie. mieszczą się tu czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne, itp.

Czas wypełniają dodatkowo swobodne zabawy inicjowane przez dzieci oraz bezpłatne zajęcia dodatkowe :

 • zajęcia rewalidacyjne – dla dzieci niepełnosprawnych;
 • zajęcia -logopedyczne;
 • zajęcia tyflopedagogiczne;
 • zajęcia surdopedagogiczne;
 • gimnastyka korekcyjna;
 • zajęcia socjoterapeutyczne dla wszystkich dzieci potrzebujących wsparcia;
 • nauka języka angielskiego we wszystkich grupach wiekowych;
 • religia dla dzieci 6-letnich;
 • dodatkowe zajęcia muzyczno – ruchowe, plastyczne, taneczne wg zainteresowań dzieci.

Nasza Historia

1 września 1984r. – po dwóch latach budowy, nastąpiło symboliczne otwarcie naszego przedszkola. Przybyłych na uroczystość gości powitała, w imieniu rady pedagogicznej, dyrektor Danuta Sobierajska.

Nowo otwarte Przedszkole nr 4 było 17 placówką w mieście i 3 na Osiedlu Rąbin. Uczęszczać do niej zaczęło 157 dzieci w 5 grupach. Personel stanowiło 10 nauczycielek i 18 osób administracji i obsługi. Dzisiaj jest to przedszkole 11 oddziałowe z grupami masowymi i integracyjnymi, w którym pracuje 30 nauczycielek, 5 terapeutów i 19 osób administracji i obsługi. Uczęszcza do niego 262 dzieci. W 2008 roku poddane zostało całkowitej termomodernizacji.

W pierwszych latach istnienia przedszkola (1985 – 1990) opiekę nad nim objęła FMR „Agromet – Inofama”. Zakład opiekuńczy wspierał nasze działania w zakresie bazy (częściowe wyposażenie sal zabaw, urządzenie holu, wyposażenie ogrodu przedszkolnego) i przyczynił się w latach 1987 – 1988 do rozbudowy obiektu.

W roku 1994 Kuratorium Oświaty i Wychowania w Bydgoszczy zatwierdziło autorski program mgr Danuty Sobierajskiej, który umożliwił powstanie pierwszych w naszym mieście grup integracyjnych. Specyfiką pracy przedszkola stało się tworzenie warunków do wspólnego przebywania dzieci zdrowych i niepełnosprawnych. Dzięki temu wychowankowie z różnymi deficytami mają możliwość korzystania z bezpłatnej terapii logopedycznej, psychologicznej, pedagogicznej, ruchowej i muzykoterapii. Ustawicznie dokonywano modernizacji bazy przedszkola : powstała sala gimnastyczna wyposażona w sprzęt rehabilitacyjny, 2 gabinety logopedyczne, gabinet do pracy psychologiczno – pedagogicznej i sala doświadczania świata. Dużego wsparcia udzieliła nam poseł Anna Bańkowska. Uzyskane dzięki niej dofinansowanie z Biura Kancelarii Prezydenta R. P. umożliwiło zakup specjalistycznego sprzętu dla dzieci z mózgowym porażeniem – UGUL.

Z biegiem czasu powstał w przedszkolu Zespół rewalidacyjny. Istotą jego działań stało się ujednolicenie kierunków przedszkola i rodziców w stosunku do dzieci niepełnosprawnych. Z jego inicjatywy utworzono cykl spotkań pod hasłem „Grupa wymiany doświadczeń” oraz „Spotkania z W. Sherborne” skierowanych do rodziców dzieci niepełnosprawnych.

lutym 2005r. nasze przedszkole uzyskało tytuł Krajowego Lidera Integracji nadany przez Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Warszawie.

W 1997 r. powstała druga innowacja pedagogiczna pt. „Wyrabianie szybszej gotowości do nauki czytania w grupie dzieci pięcioletnich” wzbogacona w 2000r. o treści z rozwijania zainteresowań czytelniczych we wszystkich grupach wiekowych. Jej autorkami są : Lidia Pawlak i Edyta Mrówczyńska.

W tym samym czasie zrodził się pomysł przedszkolnej gazetki dla dzieci i rodziców. Pierwotnie nosiła tytuł    „Scenki z życia przedszkolaka”, który został zmieniony na „Słoneczko”. W 2003 r. gazetka nasza zdobyła III miejsce w wojewódzkim konkursie gazetek przedszkolnych zorganizowanym przez Niepubliczne Przedszkole w Bydgoszczy.

Doniosłym wydarzeniem w kalendarium naszego przedszkola stało się, zainicjowane przez panią Dyrektor i Radę pedagogiczną placówki, uroczyste nadanie imienia „SŁONECZKO”. Odbyło się ono 12 czerwca 2001 r. przy współudziale zaproszonych gości, rodziców, absolwentów i dzieci.

Innym ważnym wydarzeniem było otwarcie w przedszkolu Klubu Europejskiego „Eurokropek”. Początkowo zrzeszał on dzieci 5, 6 – letnie. Obecnie z krajami Unii Europejskiej zapoznają się wszystkie przedszkolaki.

Po raz kolejny wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców powstał w naszym przedszkolu Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zajęcia, w których uczestniczą dzieci i rodzice, prowadzone są przez różnych terapeutów, odbywają się indywidualnie lub w małych grupach 2 razy w tygodniu.

Chlubą naszego przedszkola są przestronne, kolorowe i bogato wyposażone sale dla dzieci, przedszkolny ogródek pielęgnowany przez dzieci w czterech porach roku, a założony przy współudziale rodziców oraz ekologiczny plac zabaw i ścieżka zdrowia.

Skip to content