Integracja

„Integracja jest szansą i daje możliwość przeżycia satysfakcji wszystkim…”

            Ideą integracji w przedszkolu jest włączanie dzieci z niepełnosprawnością do grupy  rówieśniczej, w której wszystkie dzieci mają te same prawa i te same obowiązki.  Zadaniem przedszkola i nauczycieli jest integracja dzieci, zapewnienie wszystkim jak najlepszych warunków do rozwoju oraz przygotowanie ich do nauki w szkole i życia w społeczeństwie. Poprzez wspólne zabawy dzieci  mogą poznawać siebie, uczyć się wzajemnej tolerancji i akceptacji. To w przedszkolu dzieci mają okazję, aby w sposób naturalny nauczyć się właściwego stosunku do niepełnosprawności swoich rówieśników.

            W 1994 roku po raz pierwszy w  placówce powstały oddziały integracyjne. Po dzień dzisiejszy dzieci z niepełnosprawnością mają szansę uczestnictwa w zajęciach z całą grupą przedszkolną, biorą także  udział w indywidualnych zajęciach ze specjalistami, nauczycielami terapeutami. W oddziałach integracyjnych pracuje jednocześnie dwóch nauczycieli. Każdy z nich posiada wykształcenie w zakresie pedagogiki przedszkolnej oraz pedagogiki specjalnej. W placówce zatrudnieni są terapeuci o różnych specjalnościach, między innymi: logopeda, neurologopeda, surdologopeda, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, psycholog, tyflopedagog, terapeuta zaburzeń integracji sensorycznej, dogoterapeuta, muzykoterapeuta, socjoterapeuta, specjalista gimnastyki korekcyjnej. Zgodnie
z potrzebami dzieci specjaliści tworzą i realizują Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny lub Indywidualny Program Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

            Wszystkim nam zależy, by oczywistym stawała się  obecność osób z niepełnosprawnością
w naszym codziennym życiu, by nikt nie był z niego izolowany. Już od najmłodszych lat uczymy dzieci właściwych postaw wobec drugiego człowieka. Maluchy  w sposób naturalny reagują na różnorodność wśród swoich rówieśników. Nie muszą przezwyciężać dystansu i oporu wobec  kolegów
z niepełnosprawnością. Wszystkie dzieci, dzięki odpowiednio zorganizowanym oddziaływaniom wychowawczym mają możliwość zaspokojenia ważnych potrzeb psychicznych, w tym uznania społecznego. Ma to szczególne znaczenie w budowaniu pozytywnego obrazu samego siebie
i nawiązywania właściwych relacji z innymi.

            Proces włączania dzieci z niepełnosprawnością w codzienne życie jest  cennym doświadczeniem dla dzieci zdrowych. Daje naturalną okazję do nauki właściwego stosunku wobec   kolegów, niesienia im pomocy na miarę swoich możliwości. Kontakty te są lekcją tolerancji, otwartości
 i wrażliwości, głębokiej i trwałej akceptacji dla trudności innych ludzi, szacunku, rezygnowania
z postawy egoistycznej na korzyść dostrzegania potrzeb drugiego człowieka. Integracja daje okazję szerszego spojrzenia na otaczający świat, w którym spotykamy różnych ludzi. Nie jest więc jednostronnym procesem, w którym dzieci z niepełnosprawnością zostały włączone do grupy dzieci zdrowych, lecz jest to proces obustronny, w którym każdy odnajduje swoje miejsce w grupie.

            Wzorce  zachowań ukształtowane w  przedszkolu mogą stać się w dorosłym życiu standardem
i przyczynić się do zmiany postaw społecznych wobec niepełnosprawności.

Pamiętajmy!

„Każdy ma prawo do szczęścia i swojego miejsca w społeczeństwie” M. Grzegorzewska

 

Skip to content