PROCEDURA – PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECKA Z PRZEDSZKOLA.

 1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają rodzice/ prawni opiekunowie, osoby upoważnione przez rodziców do odbioru dziecka z przedszkola.
 2. Rodzice/ prawni opiekunowie przekazują dziecko, osobiście powierzają dziecko nauczycielowi, co oznacza, że zobowiązani są wprowadzić dziecko do przedszkola, do szatni i z szatni na salę.
 3. Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu przekazania go przez rodzica i wejścia dziecka na salę.
 4. W godzinach, w których wg arkusza organizacji przedszkola dopuszcza się łączenie grup, odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka ponosi nauczyciel, który jest umieszczony w harmonogramie czasu pracy dydaktycznej.
 5. Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek przyprowadzenia do przedszkola dziecka zdrowego. Wszystkie dolegliwości dziecka bezwzględnie  są zobowiązani zgłaszać nauczycielowi i udzielać wyczerpujących informacji ustnie bądź na piśmie na temat zdrowia dziecka.
 6. Rodzice zobowiązani są  pozostawać w dyspozycji nauczyciela pod wskazanym numerem telefonu w razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia lub zaistnienia  wypadku w trakcie pobytu dziecka w placówce .
 7. Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka, jeśli jego stan zdrowia wskazuje, że nie jest ono zdrowe oraz zgłaszania rodzicowi/ prawnemu opiekunowi na wskazany nr telefonu zdarzeń z udziałem dziecka.
 8. Nauczyciel ma prawo dokonać pomiaru temperatury dziecka, jeśli z jego obserwacji wynika, że dziecko może być chore. W przypadku, kiedy temperatura dziecka wskazuje na stan podgorączkowy lub chorobowy, nauczyciel odmawia przyjęcia dziecka do grupy.
 9. Dziecko należy przyprowadzić do przedszkola w czasie zadeklarowanym w umowie o świadczenie usług przedszkolnych lub w innym czasie , po uprzednim poinformowaniu przedszkola o innej godzinie przybycia.
 10. O nieobecności dziecka w danym dniu w  przedszkolu należy poinformować placówkę.
 11. Dzieci mogą przynosić swoje zabawki z domu po uzgodnieniu z nauczycielem. Zabawki musza być bezpieczne dla dzieci. Za zabawki przyniesione z domu odpowiada rodzic. W sytuacji uznania, że zabawka nie jest bezpieczna nauczyciel może zakazać jej użycia. Zabawki przyniesione z domu mogą być używane tylko w wyznaczonych dniach.
 12. Odbioru dziecka może dokonać rodzic/ opiekun prawny, który posiada prawo do opieki nad dzieckiem albo upoważnione osoby.
 13. W przypadku ograniczenia praw rodzic/ opiekun prawny musi złożyć oświadczenie. Ograniczenie praw musi być potwierdzone wyrokiem sądu.
 14. Wydanie dziecka innym osobom niż rodzice/opiekunowie prawni może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia  podpisanego przez rodziców/ opiekunów prawnych.  Wypełnione upoważnienie z wykazem  osób upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola rodzice/opiekunowie składają osobiście u nauczyciela grupy. Nauczyciel, osoba dyżurująca  ma prawo wylegitymować osobę chcącą odebrać dziecko z przedszkola i sprawdzić tożsamość danych z danymi z upoważnienia.
 15. Sporządza się listę upoważnionych osób do odbierania dziecka z placówki. Lista powinna być sporządzona dla każdej grupy.
 16. Jeżeli okaże się, że dane nie są zgodne, nauczyciel powiadamia rodziców/ prawnych opiekunów oraz dyrektora placówki oraz nie wydaje dziecka do chwili wyjaśnienia sprawy.
 17. Rodzice zobowiązani do niezwłocznego zgłaszania każdej zmiany adresowej, nr telefonów, informacji dot. osób upoważnionych do odbioru dziecka.
 18. Przy odbiorze dziecka z ogrodu przedszkolnego wymaga się zgłoszenie tego faktu nauczycielowi. Należy podejść wraz z dzieckiem do nauczyciela. Nauczyciel i pomoc nauczyciela musza wiedzieć kto odbiera dziecko.
 19. Po wywołaniu dziecka do domu z Sali dziecko wychodzi do szatni. Do czasu odbioru dziecka przez rodzica/ opiekuna prawnego inna osobę upoważnioną za bezpieczeństwo odpowiada placówka. Przed wypuszczeniem dziecka z Sali nauczyciel powinien sprawdzić np. czy obuwie nie jest rozwiązany, czy dziecko nie jest obciążone materiałami,  które trzyma w rękach, zwraca uwagę na spokojne i bezpieczne wyjście z Sali. Osoba dyżurująca na każdej kondygnacji dba o bezpieczną drogę dziecka z Sali do szatni. Przy klatce schodowej stoją po jednej osobie dyżurującej na kondygnacji. Osoby dyżurujące sprawdzają między innymi czy dziecko idzie prawidłowo po schodach, spokojnym krokiem itp. Od momentu zejścia dziecka do rodzica za bezpieczeństwo dziecka odpowiada rodzic, dotyczy również pobytu w szatni.
 20. Dopuszcza się wydanie dziecka innej pełnoletniej osobie niż wskazana w upoważnieniu, jednak po wcześniejszym złożeniu takiej informacji nauczycielowi przez rodzic/ opiekuna prawnego w formie pisemnej.
 21. Dziecko nie zostanie wydane na prośbę rodzica/ prawnego opiekuna , zgłaszaną telefonicznie lub sms.
 22. Przedszkole nie wydaje dziecka osobom niepełnoletnim.
 23.  Zabronione jest wydanie dziecka osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest pod wpływem alkoholu, narkotyków innych, określonej w odrębnej procedurze.
Skip to content